CAST | CAT
Comunicat a les empreses que realitzen l'assessoria en matèria de prevenció de riscos laborals a càrrec de les bonificacions

Informació sobre la utilització de bonificacions de formació per a serveis d'Assessoria en Prevenció de Riscos Laborals.

Comunicat a les empreses que realitzen l'assessoria en matèria de prevenció de riscos laborals a càrrec de les bonificacions destinades a la formació dels treballadors.

La Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació posa en coneixement dels usuaris que accedeixen al sistema de formació per a l'ocupació, l'existència d'entitats que ofereixen serveis fraudulents d'assessoria i implantació de la normativa, així com auditories i revisions periòdiques, en matèria de prevenció de riscos laborals, finançats en la pràctica, a càrrec del crèdit assignat a les empreses per a la formació dels seus treballadors.

El Reial Decret 395/2007 i l'Ordre Ministerial 2307/2007 estableixen que aquest crèdit està destinat exclusivament a la realització d'accions formatives i permisos individuals de formació dels treballadors.

La Fundació Tripartida ha posat en marxa un procés de comprovació d'aquests fets, traslladant la informació sobre els casos detectats, així com les denúncies rebudes, l'òrgan competent en matèria de seguiment i control dels fons públics de formació en l'ocupació, el Servei Públic d'Ocupació Estatal. Aquest trasllat té per objecte comprovar si les bonificacions aplicades per les empreses responen exclusivament a la seva finalitat, és a dir, a la realització d'accions formatives i permisos individuals de formació dels treballadors.

Les empreses que es bonifiquin per la contractació de serveis d'assessoria i implantació en matèria de prevenció de riscos laborals, hauran de tornar els imports corresponents de les bonificacions practicades indegudament i atenir-se a les actuacions pertinents del Servei Públic d'Ocupació Estatal i la inspecció de Treball i Seguretat Social.

Per tot l'anterior, la Fundació Tripartita comunica de nou, a tots els usuaris, aquesta situació, perquè en cas de rebre alguna oferta d'aquest tipus de serveis o altres de similars característiques, es puguin posar en contacte amb el servei al client de la Fundació: www.fundaciontripartita.org


 
Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.

El present Reial decret té per objecte establir els requisits tècnics i les condicions mínimes exigides als Serveis sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals parización i per al manteniment dels estàndards de qualitat en el seu funcionament.

RD 843-2011

 
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

La modificació del Reglament de Serveis de Prevenció, va dirigida a facilitar el compliment de la normativa de prevenció a les empreses, en particular per a les petites i mitjanes.

RD 337-2010

 
Departament d'Interior, relacions institucionals i participació.

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Departamento de Interior, relaciones institucionales y participación

 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics

REAL DECRET 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.

Legislación y normativa 2013

 
Coordinació d'activitats empresarials desenvolupament article 24, Llei 31/1995

REAL DECRET 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

Legislación y normativa 2013

 
1
GALERIA MULTIMÈDIA
Comunicat a les empreses que realitzen l'assessoria en matèria de prevenció de riscos labo ... (+)
Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'or ... (+)
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 ... (+)
NEWSLETTER

info@mrafj.com
ZONA CORPORATIVA LEGISLACIÓ BÀSICA PUBLICACIONS COL·LABORACIONS SOL·LICITUD PRESSUPOST CONTACTE
Avís legal · Copyright